SCHEMATA – spolupráce s FŽP

S FŽP spolupracujeme na projektu, který porovnává hydrologii Země, Marsu a měsíce Titanu. Naším úkolem je automatizace získávání vlastností řečišť.

Zajišťuje: Katedra informačních technologií

Webová stránka:

https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6899-projekty-a…

Kontaktní osoba:

Jan Masner

masner@pef.czu.cz

S Fakultou životního prostředí spolupracujeme na projektu SCHEMATA - Synthetic and Comparative Hydrology of Earth, MArs and TitAn (SCHEMATA). Jedná se o projekt Grantové agentury ČR pro mladé vědce.

Naším úkolem je automatizace získávání vlastností řečišť. Pomocí neuronových sítí se snažíme automaticky zpracovávat mapová data a identifikovat řečiště i s jejich přesnou šířkou.

Více o projektu (viz stránky FŽP):

Výzkumný projekt se zabývá klíčovou výzkumnou otázkou: Mohou být současné morfologie odtokových říčních sítí spojeny s klimatickými nebo jinými fyzikálními vlastnostmi, které mohou poskytnout informace o minulých hydroklimatických podmínkách Marsu a současném stavuTitanu?

Země, Mars a Titan jsou jediná známá planetární tělesa naší sluneční soustavy, která udržují nebo v minulosti udržovaly aktivní kapaliny, které vedly ke vzniku říčních sítí. Tyto proudy kapalin, generované atmosférickými srážkami, erodovaly topografii povrchů a vytvářely rozmanité krajiny pozorovatelné na dostupných datech dálkového průzkumu. Důkazy této souhry atmosféry, hydrosféry a litosféry jsou otištěny v odtokových říčních sítích, známých jako povodí. Tato povodí jsou ideálními kandidáty pro srovnávací studie planetologie, protože vizuálně dokazují fluviální aktivitu v minulosti. V rámci tohoto projektu budeme zkoumat, jak jsou informace morfologie povodí spojeny s převažujícími klimatickými podmínkami v době vzniku povodí. Pochopení toho, jak jsou hydrologické procesy spojeny s pozorovatelnou geomorfologií terénu, nám poskytne náhled na období a místa bez dostupných klimatických dat.

Partner

Realizace