Zvěř online

Web Zvěř online vizualizuje pohyb jelenů, prasat a hus. Data jsou získávána ze specializovaných GPS obojků a přehledně zobrazována v mapě.

Zajišťuje: Katedra informačních technologií

Webová stránka:

zver.agris.cz

Kontaktní osoba:

Jan Masner

masner@pef.czu.cz

Web Zvěř online vizualizuje pohyb jelenů, prasat a hus. Data jsou získávána ze specializovaných GPS obojků a přehledně zobrazována v mapě. Webové stránky jsou výstupem pro veřejnost z vědecko-výzkumných portálů Jeleni online, Divočáci online a Husy online, které slouží ke sběru a zpracování dat telemetrického sledování zvěře.

Ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou je zvěř osazována speciálními GPS obojky. Ty posílají data o poloze. Následně jsou vizualizována v mapě. Vznik a provoz webového portálu je zajišťován Katedrou informačních technologií ČZU v Praze, pro sběr a zpracování dat jsou použity softwarové komponenty GPS Trace Route 1.0, Ground Station Harvester (GSH 1.0).

JELENI ONLINE

Portál JELENI ONLINE vznikl k prezentaci výsledků projektu telemetrického sledování jelenů v Doupovských horách, které zde probíhá od roku 2009. V tehdejší době byl označen první jelen sika obojkem, který obsahuje modul GPS a je schopen zaznamenávat přesnou polohu zvířete. První obojky financovaly Vojenské lesy a statky, s.p. V následujících letech došlo k úzké spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a v Doupovských horách dnes probíhá intenzivní výzkum jelenovitých. Od roku 2014 se do prezentace dat zapojují údaje o sledování jelena lesního v Oderských vrších jako výsledek projektu Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Aktivity byly financovány ze strany Vojenských lesů a statků, s.p.; České zemědělské univerzity v Praze (granty Celouniverzitní grantové agentury ČZU a Interní grantové agentury Fakulty lesnické a dřevařské).

Více info na zver.agris.cz/jeleni

DIVOČÁCI ONLINE

Portál Divočáci online vznikl k prezentaci výsledků projektu telemetrického sledování divokých prasat v České republice. Sledování divočáků probíhá od podzimu 2012. Zvířata jsou označena obojkem GPS, který obsahuje modul GPS a je schopen zaznamenávat přesnou polohu zvířete. Projekt realizuje Katedra myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, zadavatelem projektu je Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. v rámci projektu „Management zvěře na Šumavě a v Bavorském lese“, podpořeného z prostředků Operačního programu Evropské územní spolupráce Cíl 3 – ČR – Bavorsko (realizován ve spolupráci s Bavorským mysliveckým svazem). Na realizaci projektu se dále podílí NP Šumava. Cílem projektu je vyhodnocení prostorové aktivity prasete divokého v různých typech prostředí a v různých ročních obdobích a také vlivu mysliveckého managementu (zejména přikrmování) na jejich aktivitu. Výsledky projektu by měli sloužit k definici opatření, která napomohou k redukci početních stavů a snížení škod působených divokými prasaty. Projekt telemetrického sledování divokých prasat je velice unikátní, zejména kvůli významné technologické náročnosti. Na světě je tak jen málo institucí, které se GPS telemetrií divokých prasat zabývají.

Více info na zver.agris.cz/divocaci

HUSY ONLINE

Portál HUSY ONLINE vznikl za účelem prezentace výsledků projektu sledování migrace husy velké pomocí GPS GSM vysílačů, který probíhá od roku 2012.

V roce 2012 bylo označeno prvních 9 hus GPS GSM vysílači s gramáží 100 g (2 jedinci v severozápadních Čechách, 1 na Vysočině a 6 v jižních Čechách). Tou dobou se jednalo o novinku při sledování hus v rámci celé Evropy. Vysílače se sice během jednoho až deseti měsíců vybily, či byly husami sundány, u jedné husy se přesto podařilo zachytit celý migrační cyklus.

V roce 2014 bylo v jižních Čechách označeno 5 hus. Již byly použity vysílače se solárním dobíjením s gramáží 90 g. U dalších dvou jedinců se podařilo zachytit aktivitu během celého roku.

V roce 2015 bylo v jižních Čechách označeno dalších 6 hus. Byly použity vysílače se solárním dobíjením s gramáží 35 – 90 g.

V roce 2016 byly označeny dvě samice na Vysočině za použití vysílačů se solárním dobíjením o gramáži 90 g. Cílem projektu je odhalení a vyhodnocení detailnějších informací o sledovaných jedincích, jako je míra využívání jednotlivých částí území během migračního cyklu, rychlost pohybu, potravní a habitatové preference, ale také zhodnocení vlivu mysliveckého managementu na jejich chování.

Více info na zver.agris.cz/husy

Výstupy

Články

JAROLÍMEK, J. – MASNER, J. – ULMAN, M. – DVOŘÁK, S. Cloven-hoofed animals spatial activity evaluation methods in Doupov  Mountains in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 3, s. 41-48. ISSN: 1804-1930.

MASNER, J. – VANĚK, J. – STOČES, M. Spatial Data Monitoring and Mobile Applications – Comparison of Methods for Parsing JSON in Android Operating System . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 1, s. 37-46. ISSN: 1804-1930.

JAROLÍMEK, J. – VANĚK, J. – JEŽEK, M. – MASNER, J. – STOČES, M. The telemetric tracking of wild boar as a tool for field crops damage limitation. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 9, s. 418-425. ISSN: 1214-1178.

MASNER, J. – STOČES, M. Web application for Collection and visualization of positional data - Wild boars and deer monitoring in Czech Republic.  In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 141-147.

MASNER, J. – STOČES, M. Sběr a zobrazení pozičních dat pomocí webové aplikace.  In Think Together 2014,  Doktorská vědecká konference 03.02.2014, Praha. Praha: Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 1-1.

MASNER, J. – STOČES, M. – VANĚK, J. Spatial and activity data-collection and visualization in WWW environment .  In Future Communication, Information and Computer Science 22.05.2014, Beijing. Beijing: CRC Press Taylor & Francis Group, 2015. s. 97-100.

Software

MASNER, J. – JAROLÍMEK, J. – ULMAN, M. – ŠIMEK, P. – STOČES, M. – VANĚK, J. GPS Trace Route 1.0, GPS Trace Route 1.0, Positional data, GPS, polygon, quick hull, 2012, GA - Zemědělská ekonomie, GPS Trace Route 1.0, www.agris.cz/kit/tr, viz lokalizace; kontakt: Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Katedra informačních technologií, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 050, simek(at)pef.czu.cz, Nové SW řešení: – nová kvalita, široká použitelnost, moderní řešení., Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se

JAROLÍMEK, J. – MASNER, J. – STOČES, M. – ULMAN, M. – ŠIMEK, P. – VANĚK, J. Ground Station Harvester (GSH 1.0), Ground Station Harvester (GSH 1.0), GPS, positional data, ground station, database, SW, 2012, GA - Zemědělská ekonomie, GSH 1.0, www.agris.cz/kit/gsh, viz lokalizace; kontakt: Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Katedra informačních technologií, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 050, simek(at)pef.czu.cz, Nové SW řešení: – nová kvalita, široká použitelnost, moderní řešení., Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se

Prezentace projektu

Stav projektu

Aktivní práce na projektu již byly ukončeny. Nová data se již nenačítají.